College van Kerkrentmeesters


De kerkrentmeesters hebben het beheer over de goederen van de kerkelijke gemeente, zoals het kerkgebouw, de pastorie, de kosterswoning, verenigingsgebouw(en) en overig onroerend goed, zoals landerijen en woningen, bijvoorbeeld uit legaten. Deze worden veelal verpacht, verhuurd of afgestoten. De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de materiële aspecten van het beheer, zoals onderhoud en verhuur.

Volgens de kerkorde bestaat de kerkenraad van een gemeente uit ouderlingen en diakenen. Als zodanig hebben kerkrentmeesters dus geen stem in het kerkbestuur. Een veel voorkomende combinatie is ouderling-kerkrentmeester, deze kerkrentmeesters zijn als ouderling wel lid van de kerkenraad. Kerken of lokale gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland worden bestuurd door een kerkenraad. In iedere gemeente geeft een kerkenraad leiding aan de gemeente. Mensen die lid zijn van de kerkenraad worden ambtsdragers genoemd. Zij worden gekozen uit de leden van de plaatselijke gemeente. Ambtsdragers zijn dus gemeenteleden die voor een bepaalde periode deel uitmaken van de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit de predikant, het college van diakenen en de ouderlingen. Één of meer ouderlingen zijn ouderling-kerkrentmeester. De grootte van het college van kerkrentmeesters is afhankelijk van de grootte van de gemeente, maar meestal bestaat dit college uit ten minste drie mensen. De kerkrentmeester is een onbezoldigde functie die alleen maar kan worden bekleed door een lid van de lokale, kerkelijke gemeente. Slechts bij hoge uitzondering, bijvoorbeeld bij wanbeheer of conflicten kan een kerkrentmeester ad interim van elders worden aangetrokken. Een gemeentelid kan geen ambten combineren, door bijvoorbeeld én diaken én ouderling-kerkrentmeester te zijn.

Voorzitter : D. Smitstra
Idzardaweg 59
8476 EP Ter Idzard
Telefoon: 06 11226796
E.Mail:d.smitstra@terholten.nl

Secretaris : J. van Spengen
Hoofdweg 311
8475 CC Nijeholtpade
Telefoon: 06 517 542 59

Penningmeester P. Oenema
G.F. Vosstraat 4
8474 BH Oldeholtpade
telefoon: 06-27523181

Lid: A. Hornstra
terug